Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici osobami s ŤZP

Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V rámci 2. čítania návrhu zákona v Národnej rade SR poslanci výboru pre financie a rozpočet si osvojili a poslanci v pléne schválili pozmeňujúci návrh poslanca Radovana Baláža, ktorý obmedzuje oslobodenie od povinnosti evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej registračná pokladnica) osobami s ŤZP.

Doposiaľ bola od povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici oslobodená osoba s ŤZP i v prípade, ak tržbu za tovar alebo služby preberala osoba, ktorá osobou s ŤZP nebola. Využívali to podnikatelia, ktorí sú osobou s ŤZP, ale zamestnávali ďalšie osoby, ktoré preberali tržbu, pričom osobou s ŤZP neboli. To sa s účinnosťou od 1. januára 2018 mení.

Podľa § 3 ods. 2 písm. A) bod 8 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ŤZP. Neplatí to, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP.

Rovnako, podľa § 3 ods. 2 písm. B) bod 1 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ŤZP. Neplatí to, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá fyzickou osobou s ŤZP nie je.

V odôvodnení tejto zmeny sa uvádza: „Z dôvodu eliminácie krátenia prijatých tržieb sa upravuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb tak, že táto výnimka sa bude vzťahovať výlučne na prípady, ak tržbu za predaný tovar prijíma sám podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ŤZP a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZPS alebo ak tržbu za predaný tovar prijíma jeho zamestnanec alebo iná osoba, ktorí musia byť taktiež fyzickou osobou s ŤZP a držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo ŤZP-S.“

Oznam o oslobodení od používania registračnej pokladnice

Zákon bol doplnený o ustanovenie zavádzajúce povinnosť verejne informovať o skutočnosti, že na danú prevádzku sa nevzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu, pokiaľ tomu tak v skutočnosti je.

Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ŤZP alebo preukaz fyzickej osoby s ŤZP-S alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Zhrnutie

Podnikatelia, ktorí sú osobami s ŤZP, a doposiaľ na evidenciu tržieb neboli povinní používať registračnú pokladnicu, nemusia naďalej evidovať tržby v registračnej pokladnici, pokiaľ budú tržby preberať sami alebo preberaním tržby poveria inú osobu, ktorá ale tiež musí byť osobou s ŤZP. Pokiaľ od 1. januára 2018 bude za nich preberať tržbu osoba, ktorá osobou s ŤZP nie je, kontrolné orgány to budú považovať za nedodržanie povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad, že podnikateľ s ŤZP nemôže po určitú dobu tržby osobne preberať.