Naši členovia

Členstvo v ÚNSS

Členovia ÚNSS

Členstvo v ÚNSS je riadne a čestné. Podmienkou pre vstup do ÚNSS je súhlas s jej stanovami a poslaním.

Riadnym členom ÚNSS sa môže stať:

 • každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov svojho veku, ktorému poškodenie zraku nepriaznivo ovplyvňuje životné, spoločenské a pracovné podmienky
 • rodič alebo zákonný zástupca nevidiaceho alebo slabozrakého (NS) dieťaťa alebo inej NS osoby nespôsobilej na právne úkony
 • NS deti do 15 rokov a NS osoby nespôsobilé na právne úkony, o ktorých členstvo požiada rodič alebo zákonný zástupca
 • priateľ, priaznivec NS
 • cudzí štátny príslušník v súlade s § 8 odsek a) - d)
Čestným členom môže byť fyzická i právnická osoba.

Vznik a zánik členstva

Vznik členstva

Riadne členstvo v ÚNSS vzniká prijatím do základnej organizácie (ZO) na základe vlastnej žiadosti. O prijatí rozhoduje výbor ZO. Členstvo v ÚNSS nemôže byť odmietnuté z dôvodu veku, národnosti, rasy, vierovyznania, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo politickej príslušnosti. O prijatí rozhoduje Ústredná rada (ÚR) ÚNSS.

Čestné členstvo vzniká rozhodnutím ÚR ÚNSS a je vyjadrením ocenenia zásluh o rozvoj ÚNSS, hnutia NS, starostlivosti o NS a ďalších aktivít v prospech NS.

Zánik členstva

 • úmrtím
 • vystúpením
 • automatickým ukončením členstva v zmysle § 10 odsek b) Stanov ÚNSS
 • zrušením členstva pre neplatenie členských príspevkov
 • vylúčením z dôvodu stretu záujmov v súlade s § 35 Stanov ÚNSS
 • vylúčením z dôvodu hrubého porušenia stanov alebo činnosti v rozpore s poslaním ÚNSS alebo proti záujmom ÚNSS; o vylúčení môže rozhodnúť členská schôdza ZO, Krajská rada (KR) ÚNSS alebo ÚR ÚNSS.

Práva a povinnosti člena

Práva riadneho člena

 • zúčastňovať sa života ÚNSS, podľa svojich schopností a možností sa podieľať na činnosti a rozhodovaní ZO,
 • predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti ÚNSS,
 • voliť a byť volený do riadiacich a kontrolných orgánov ÚNSS všetkých stupňov; s výnimkou rád klubov mládeže môže byť volený člen až po dovŕšení 18. roku veku; členovia prijatí podľa § 8 odsek c) nemajú právo hlasovať, voliť a byť volení,
 • vyjadrovať sa k dokumentom a návrhom ÚNSS,
 • využívať výhody, ktoré ÚNSS svojim členom poskytuje; ÚR je oprávnená stanoviť doplňujúce kritéria, ktorých splnenie je podmienkou na poskytnutie výhod spolufinancovaných z vlastných prostriedkov ÚNSS,
 • žiadať právne poradenstvo pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s poškodením zraku v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti, pracovného uplatnenia a pod.,
 • zúčastňovať sa na rehabilitačnej a rekreačnej starostlivosti, kultúrnej, športovej a ďalších činnostiach rozvíjaných ÚNSS,
 • odvolávať sa postupne k vyšším orgánom ÚNSS až po ústrednú radu ÚNSS.

Povinnosti riadneho člena

 • dodržiavať Stanovy a ďalšie interné smernice ÚNSS a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
 • zúčastňovať sa, podľa svojich možností, na živote a zveľaďovaní ÚNSS,
 • platiť členské príspevky; o ich minimálnej výške a zápisnom rozhoduje ÚR ÚNSS. Členovia prijatí podľa § 8 odsek c) a čestní členovia neplatia členské príspevky.

Práva a povinnosti čestného člena

 • čestný člen má rovnaké práva ako riadny člen s tým rozdielom, že rokovaní sa zúčastňuje s hlasom poradným, nemá právo voliť a byť volený a neplatí členské príspevky.

Ako sa stať členom ÚNSS

Prvým krokom je vyplnenie Karty člena ÚNSS, ktorá je súčasne i žiadosťou o vstup do ÚNSS. Karty člena ÚNSS sú k dispozícii v ZO a krajských strediskách (KS) ÚNSS.

Členovia ÚNSS sú organizovaní v ZO podľa ich územnej pôsobnosti, Každý člen má však právo zvoliť si ZO, v ktorej chce byť organizovaný. Funkcionár alebo pracovník ÚNSS, ktorý novému členovi kartu vyplní, zabezpečí jej doručenie výboru príslušnej ZO, ktorý rozhodne o prijatí nového člena do ÚNSS.

Krajské rady ÚNSS

KR koordinuje a metodicky riadi v období medzi krajskými zhromaždeniami činnosť ZO a klubov vo svojom kraji a poskytuje im organizačnú pomoc. Tvoria ju členovia zvolení na krajskom zhromaždení. Každá ZO musí mať v KR aspoň jedného zástupcu, najvyšším predstaviteľom KR je predseda KR.

KS ÚNSS spolupracuje s KS ÚNSS pri napĺňaní poslania ÚNSS.

Základné organizácie ÚNSS

Základné organizácie

ZO je základným článkom organizačnej štruktúry ÚNSS. ZO sú vytvárané na územnom princípe tak, aby sa ich územné pôsobnosti navzájom neprekrývali.

Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza, ktorá rozhoduje o zameraní činnosti ZO, hospodárení, volí výbor a kontrolórov. Členskú schôdzu zvoláva podľa potreby výbor ZO minimálne raz za rok.

V období medzi členskými schôdzami riadi činnosť ZO výbor. Nepárny počet členov výboru, najmenej 3, určuje členská schôdza. Volebné obdobie výboru je dva roky. Výbor sa zodpovedá zo svojej činnosti členskej schôdzi.

Výbor si volí predsedu, podpredsedu, hospodára a ďalších funkcionárov podľa potreby.

ÚNSS má v súčasnosti 68 ZO, ktoré svojou pôsobnosťou pokrývajú celé územie SR.

Štatistiky počtu členov

Štatistika počtu členov v jednotlivých krajoch

Štatistika počtu členov v jednotlivých krajoch
Kraj Počet členov
Bratislavský 417
Nitriansky 593
Banskobystrický 433
Košický 510
Žilinský 562
Trenčiansky 494
Prešovský 622
Trnavský 391
Spolu 4022

Štatistika počtu členov v jednotlivých Základných organizáciách ÚNSS

Štatistika počtu členov ZO ÚNSS
Číslo ZO Názov ZO Počet členov
2 B. Bytrica 97
3 Bardejov 38
4 BA1 49
5 BA2 110
6 BA3 40
7 Zlaté Moravce 46
8 Čadca 73
9 Dolný Kubín 9
10 Dun. Streda 44
11 Galanta 41
12 Humenné 74
13 Komárno 32
14 Košice I. 27
15 Košice II. 72
16 Košice - okolie 126
17 Levice 40
18 Levoča 7
19 Levoča 122
20 Levoča 22
21 Liptovský Mikuláš 35
22 Lučenec 85
23 Martin 171
24 Michalovce 49
25 Nitra 165
26 Nové Zámky 57
27 Piešťany 78
28 Poprad 68
29 Považská Bystrica 31
30 Prešov 107
31 Prievidza 55
32 Rimavská Sobota 49
33 Rožňava 58
34 Senica nad Myjavou 79
35 Spišská Nová Ves 80
36 Topoľčany 49
37 Trenčín 57
38 Trebišov 39
39 Trnava 101
40 Zvolen 40
41 Žiar nad Hronom 52
42 Žilina 55
43 Svidník 91
44 Vranov nad Topľou 33
46 Stará Ľubovňa 32
47 Bánovce nad Bebravou 36
48 Kráľovský Chlmec 27
49 Ružomberok 66
50 Žilina II. 36
52 Pezinok, Malacky, Senec 134
53 Partizánske 49
54 Dubnica nad Váhom 67
55 Trstená 53
56 Myjava 44
57 Bratislava IV-V 84
58 Nové Mesto nad Váhom 77
60 Šaľa 134
61 Banská Štiavnica 43
62 Šahy 70
63 Revúca 67
64 Sabinov 28
65 Námestovo 41
66 Hlohovec 48
67 Sobrance 32
68 Púchov 78
69 Kysucké Nové Mesto 23
Spolu 4022

Adresár Základných organizácií ÚNSS 2016

Adresár Základných organizácií ÚNSS 2016.

Tvorba členov

Zborník Dni Mateja Hrebendu 2010 doc, 178 kB, rtf, 174 kB, pdf, 317 kB

Zuzana Kovalčíková bola od narodenia nevidiaca autorka básní, ktoré písala Braillovým písmom. V roku 2006 vydala zbierku Moje oči a v roku 2010 druhú knihu Naše malé slniečko.
Zuzana Kovalčíková - Alkohol doc, 22 kB, rtf, 32 kB, pdf, 89 kB
Zuzana Kovalčíková - Bifľoška Eliška doc, 22 kB, rtf, 33 kB, pdf, 92 kB