Dni Mateja Hrebendu 2018

Pri mene Matej Hrebenda sa vám zaiste vynorí „nevidiaci hymnológ“, „distribútor kalendárov a kníh“, „autor príležitostných veršov“, „milovník literatúry“. Ale viete, že práve na jeho počesť je marec mesiacom knihy? Jednoduché – narodeniny aj „úmrtiny“ má v marci. A viete, že pri stom výročí jeho smrti (v roku 1980) sa mu dostalo cti stať sa dokonca jubilantom UNESCO? Alebo že je po ňom toho pomenovaného vlastne celkom dosť? Hrebendova kapsa (súťaž literátov zo ZŠ a SŠ), Cena Mateja Hrebendu, ktorú za výrazný podiel na vytváraní dobrých vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi udeľuje OZ Obec Slovákov v ČR, v názve ho má gymnázium v Hnúšti, knižnica v Rimavskej Sobote, Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči, pamätná Izba Mateja Hrebendu, ktorej virtuálnu prehliadku stránka SKN ponúka, a... A napokon celoslovenská prehliadka recitátorov a literárnych tvorcov so zrakovým postihnutím Dni Mateja Hrebendu. Už 19. ročník sa pod záštitou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci s Národným osvetovým centrom a SKN uskutoční 26. – 28. októbra v Bratislave. Tak ako po minulé roky pozostávajú z dvoch častí – z recitácie poézie, prózy, hlasového divadla a z autorskej literárnej tvorby – a prihlásiť sa na ne môže každý nevidiaci alebo slabozraký občan SR.

Prednes poézie, prózy a hlasového divadla

(v zátvorkách uvádzame maximálnu dĺžku jedného vystúpenia)

 • A1 prednes poézie - deti do 15 rokov (5 minút),
 • A2 prednes poézie - dospelí a mládež - od 15 do 60 rokov (5 minút),
 • A3 prednes poézie - seniori nad 60 rokov (5 minút),
 • B1 prednes prózy - deti do 15 rokov (5 minút),
 • B2 prednes prózy - dospelí a mládež od 15 do 60 rokov (7 minút),
 • B3 prednes prózy - seniori nad 60 rokov (7 minút),
 • C1 prednes hlasového divadla - jednotlivci (10 minút),
 • C2 prednes hlasového divadla – kolektívy (15 minút).

Súťažné podmienky

 • recitátor prednáša text naspamäť,
 • text môže byť prednesený len v slovenskom jazyku alebo v jeho nárečiach,
 • recitátor môže súťažiť v maximálne dvoch kategóriách,
 • účastník je povinný k prihláške priložiť 1 prepis prednášaného textu,
 • výkony účastníkov bude posudzovať odborná porota zostavená organizátormi,
 • výsledky prehliadky budú vyhlásené 27. októbra 2018 v rámci galavečera, na ktorom najúspešnejší recitátori aj vystúpia.

Autorská literárna tvorba

O uznanie poroty sa záujemcovia môžu uchádzať v kategórii:

 • Poézia: maximálne 3 básne v celkovom rozsahu 5 normovaných strán A4,
 • Próza: maximálny rozsah 5 normovaných strán A4 (uzatvorený útvar alebo úryvok),
 • Aforizmy, epigramy: maximálne 5 útvarov v rozsahu 2 normované strany A4.

(normovaná strana = 1 800 znakov vrátane medzier)

Súťažné podmienky

 • literárne práce možno zaslať v čiernotlači a Braillovom písme, nie písané rukou (organizátori uvítajú práce v elektronickej forme),
 • literárne práce môžu byť napísané len v slovenskom jazyku alebo jeho nárečiach,
 • jeden autor môže súťažiť vo všetkých troch kategóriách,
 • literárne práce bude posudzovať odborná porota zostavená organizátormi,
 • výsledky autorskej literárnej tvorby budú vyhlásené 27. októbra 2018 v rámci galavečera, na ktorom budú najlepšie práce aj prezentované.

Program prehliadky

Bude obsahovať tvorivé dielne, semináre s radami odborníkov a slávnostný galavečer s vyhlásením výsledkov. Pozvaní účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, stravu a ceny, cestovné náklady si však hradia sami. Počet účastníkov je limitovaný, organizátori si preto vyhradzujú právo ich výberu. Kritériom výberu pre pozvanie na prehliadku bude termín zaslania prihlášky.

Prihlasovanie

Na základe sprísnených podmienok ochrany osobných údajov musíme trvať na zasielaní poštou. Uzávierky prihlášok obidvoch súťažných častí sú 30. septembra 2018. Prednesový, resp. autorský text je možné poslať poštou (spolu S vyplnenou a podpísanou prihláškou) alebo elektronicky (recitátori na adresu zbranek(zavináč)unss.sk, autori na redakcia(zavináč)skn.sk).

Poštové adresy na zasielanie prihlášok:

prednes – ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, s označením DMH;
autorská tvorba – SKN, redakcia, Štúrova 36, 054 65 Levoča.

Prihláška na DMH 2018 (prednes) na stiahnutie, formát rtf, 945kB
Prihláška na DMH 2018 (autorská tvorba) na stiahnutie, formát rtf, 924kB