Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2018

Dňom 1. júla 2018 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

  1. 205,07 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  2. 143,06 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  3. 93,61 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,8 %.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa zvyšujú od 1. júla 2018 nasledovne:

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2018
Druhy opakovaných peňažných príspevkov Výška p.p. od 1.7.2018 v €
PP na osobnú asistenciu 3,82
PP na prepravu 104,63
PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
1. - na diétne stravovanie
a) I. skupina chorôb 38,07
b) II. Skupina chorôb 19,04
c) III. skupina chorôb 11,43
2. – súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 19,04
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla 34,25
4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 45,67
PP na opatrovanie – základné výšky
1. FO v produktívnom veku
a) - opatruje 1 ŤZP 369,36
b) - opatruje dve alebo viaceré ŤZP 492,34
c) - opatruje 1 ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 326,16
d) - opatruje 2 a viaceré ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení 461,81
e)- opatruje ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne 480,05
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
a) – opatruje 1 ŤZP 184,71
b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP 246,20

Vysvetlivky:
PP – peňažný príspevok
FO – fyzická osoba
ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. Júla 2018 výška peňažného príspevku na osobnú asistenciu a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima, pričom k 1. Júlu kalendárneho roka môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením vlády SR novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2018.